top of page

מכרז פומבי מס' 02/2020 - לאספקת שירותי ניקיון במרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר

מרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר ("מרכז כרמל") הינו מוסד חינוכי בינלאומי להשכלת מבוגרים, ובו מבצע האיגוד קורסים למשתלמים המגיעים מרחבי העולם. המרכז נמצא ברחוב דוד פינסקי 12 חיפה והוא מתפרס על פני 3 קומות ומקלט, בגודל של כ-1,200 מ"ר. המרכז מכיל 30 חדרי מגורים, חדרי לימוד, משרדים, מטבח, חדר אוכל, גינה, ממ"קים, מקלט ושטחים ציבוריים.

האיגוד מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי ניקיון במרכז כרמל, כמפורט במסמכי המכרז.

ההתקשרות המוצעת הינה לשנתיים עם אפשרות הארכה לשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת, הנתונה בידי האיגוד.

סיור קבלנים יערך באתר ביום 29.3.2020.  בשל מצב החירום שהונהג במשק, האיגוד יחלק את שעות הסיור בין המציעים שירשמו ויודיע לכל מציע את שעת הביקור שנקבעה לו. מספר הנציגים של כל מציע יוגבל לשניים בלבד. במידת הצורך ועל פי כמות המציעים יערכו סיורים גם ביום 30/3/2020. השתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

רישום לסיור יש לבצע באמצעות "טופס הרשמה לסיור" (מצ"ב).

יש למלא את הטופס  ולשולחו לכתובת דוא"ל nikayon-2020@haigud.org.il עד ליום 25/3/2020.

לשאלות בדבר הסיור ניתן לפנות אל גב' שרה וילנר בטלפונים 04-8375904 052-6755043 או לגב' יעל השביט בטלפון  054-8644543.

תאריך אחרון להגשת הצעות מחיר למכרז הינו 30.4.2020 בשעה 13:00.

אין האיגוד מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. לאיגוד הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם ועם הזוכה. לאיגוד נתונה זכות ביטול המכרז ו/או יציאה למכרז חדש ללא הנמקה. אין באמור ברשום כאן כדי למצות את תנאי ודרישות המכרז אשר מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה שפורסמה בעיתונות או בתקציר המכרז המפורסם בדף זה, לבין האמור במסמכי המכרז-יגבר האמור במסמכי המכרז.

bottom of page