top of page

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה היא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה -1975, המהווה 'זרוע ביצוע'

של מש"ב – האגף לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ האמון על קידום שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל ומדינות העולם.

 

החברה פועלת ללא מטרות רווח (מלכ"ר) והינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל ובאחריות שר החוץ.

 

לחברה מספר מרכזי הדרכה ברחבי הארץ כמפורט בדף "מרכזי הדרכה".

 

האיגוד מפרסם מידי פעם מכרזים בנושאים שונים ומנהל אותם על פי חוק חובת המכרזים ועל פי התקנות כפי שפורסמו ומעודכנות

מעת לעת על ידי שר האוצר של מדינת ישראל.

  • אין האיגוד מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

  • לאיגוד הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם ועם הזוכה. 

  • לאיגוד נתונה זכות ביטול המכרז ו/או יציאה למכרז חדש ללא הנמקה. 

  • בכל מכרז שינהל האיגוד, הנוסח המופיע במסמכי המכרז גובר על כל נוסח אחר שמופיע במודעה בעיתון, בתקציר המכרז או בכל מקום אחר.

        

         

         מכרז 2024-1 לאספקת שירותי ניקיון במטה האיגוד בירושלים

      

bottom of page