top of page

"האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה", חברה ממשלתית,

"זרוע ביצוע" של

מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של מדינת ישראל במשרד החוץ,

מחפש מועמדים לתפקיד מנהל/ת

מרכז ההדרכה עופרי -המרכז הבינלאומי להכשרה ע"ש אהרון עופרי

METC - Mashav Educational Training Center

 

"האיגוד"  מבקש לקבל הצעות מועמדות למילוי תפקיד זה.

 

תנאי סף:

  • השכלה אקדמאית ברמת תואר ראשון, עדיפות לתואר שני. יתרון יינתן למועמדים/דות בעלי השכלה בתחומי ההתמחות של מרכז ההדרכה עופרי (לימודי פיתוח בינ"ל, חינוך, עבודה סוציאלית או קהילתית, מנהל ציבורי, מינהל עסקים).

  • ניסיון רב שנתי מוכח בהקשרי תוכן וניהול (לפחות 3  שנים).

  • שליטה בשפות אנגלית ועברית.

 

מקום העבודה:ירושלים/ הרצליה

 מועמדות לתפקיד יש להגיש עד לתאריך 14/9/2023 לתיבת דוא"ל nihul-metc@haigud.org.il

בצירוף כל המסמכים הנדרשים וביניהם טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, פרטי השכלה, ניסיון, שליטה בשפות ורשימת ממליצים.

האיגוד רשאי לדחות את מועד הגשת המועמדות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 האיגוד רשאי להפנות מועמדים/דות לבחינות במכון ייעוץ מקצועי.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' אורנית טלר בטל': 02-6594204.

 

פירוט מלא של הדרישות, תנאי הסף והטפסים למילוי ניתן להוריד בקישור הבא: 

 

המועמדות לתפקיד הינה לנשים וגברים כאחד

אין האמור במודעה בעיתון ו/או בדף זה, בכדי למצות את התנאים והדרישות אשר מפורטים בהרחבה במפרט המצורף.

במקרה של סתירה בין האמור במודעה לבין האמור במפרט - יגבר האמור במפרט.​

אין בהגשת המועמדות בכדי לחייב את האיגוד ביצירת התקשרות עם מי ממגישי המועמדות, או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של האיגוד.

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לבטל את הצעת התפקיד בכל שלב ללא חובת הנמקה.

bottom of page