top of page

"האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה" או בשמו הקודם, "האיגוד הישראלי לשיתוף בינלאומי", הוקם בשנת 1963 על פי החלטת ממשלת ישראל, לצורך קידום שיתוף הפעולה הבינלאומי בין מדינת ישראל ומדינות העולם. החברה פועלת שלא למטרות רווח (מלכ"ר), והיא בבעלות מלאה של מדינת ישראל. השרים האחראים הינם שר החוץ ושר האוצר.


בשנת 2008, החליטה הועדה הבינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לפטור את האיגוד ממכרז התקשרות עם משרד החוץ ולהכריז כי האיגוד הינו "זרוע ביצועית" של משרד החוץ, על כל המשתמע מכך.

מטרות  ​
ייעודו המרכזי של האיגוד-לשמש זרוע ביצועית, כספית ומנהלית למש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד החוץ .

האיגוד מאפשר את גמישות ניהולית הנחוצה למש"ב על מנת לקדם את שיתוף הפעולה הבינלאומי בין מדינת ישראל לבין מדינות אחרות. לצורך מילוי מטרה זו האיגוד יוזם, מארגן, מעודד , מתכנן ומוציא לפועל את פעולות הסיוע שמגישה מדינת ישראל למדינות רבות בעולם­­­­­­­­­­­­­­­­, ומעניק גרעין קבוע של מומחים מתחומים שונים לביצוע מטרות מש"ב.

 

האיגוד מפעיל ומנהל את מרכזי ההדרכה של מש"ב בארץ (מרכז כרמל, מרכז עפרי, ומרכז שפיים) ומבצע באמצעותם  את פעולות ההדרכה לאלפי המשתלמים מחו"ל, המגיעים ארצה מידי שנה ולאלפי המשתלמים המקבלים הדרכות בחו"ל.

 

האיגוד מאפשר קיום קשר עם סוכנויות וארגונים וולונטריים המעדיפים התקשרות עם גורם שאינו משרד ממשלתי, ובכלל זה מאפשר התקשרות חוזית עם גורמי מחקר בארץ ובחו"ל ועם כל גוף אחר לצרכי ביצוע מטרות מש"ב.

ניהול
החברה מנוהלת ע"י מועצת מנהלים (דירקטוריון) הכוללת נציגי ציבור ונציגי ממשלה ובראשה עומד סמנכ"ל מש"ב במשרד החוץ, סמנכ"ל החברה, נציג מש"ב באיגוד, רפרנט רשות החברות הממשלתיות, רואה חשבון, יועץ משפטי ומבקר פנים.

אודות

מימון
החברה מתוקצבת במלואה על ידי מש"ב במשרד החוץ.

bottom of page