top of page

תחומי פעילות

תפעול מרכזי הדרכה

 • הפעלת קורסי מש"ב בארץ על פי תוכנית העבודה שמכינה מש"ב. הקורסים מתבצעים בתחומים שונים כמו חקלאות, חינוך, בריאות, פיתוח קהילתי ועוד, בהם יש לישראל יתרון יחסי על פני המדינות המתפתחות. עד היום השתלמו במערכת ההדרכה המש"בית בארץ ובחו"ל מעל ל-300,000 משתלמים, חלקם הנכבד בשלוחות הליבה המופעלות על ידי האיגוד.

 • ניהול שלוחות מש"ב: 

                מרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר בחיפה

                מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל בנושאי חינוך ע"ש אהרון עופרי בירושלים

                מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל בנושאי חקלאות בקיבוץ שפיים

 • תמיכה ומתן סיוע למרכזי הדרכה חיצוניים המשמשים כקבלני משנה לביצוע פעולות הדרכה עבור מש"ב, בתחום ביטוח רפואי וציוד למשתלמים.

יחידת פרסומים וקשרי חוץ

 • הפקת פרסומים מקצועיים באופן שוטף

 • הפקת דו"ח פעילות שנתי של מש"ב

 • הפקה והפצה דיגיטלית של "ניוזלטר" של מש"ב (נשלח למעל 15,000 נמענים בעולם)

 • תפעול אתר מש"ב ומדיה חברתית באינטרנט


יחידת אורחים וכנסים

 • בניית תוכניות ביקור מקצועיות למשלחות מחו"ל

 • ארגון והפקת כנסים בינלאומיים וימי עיון

קידום היצוא הישראלי

 • במסגרת פעילותו כזרוע מבצעת של מש''ב, האיגוד משמש כגורם קשר לשיתופו של המגזר העסקי בפעילות הסיוע. האיגוד דואג לשילובן של חברות וטכנולוגיות כחול לבן  בפרויקטים השונים  המבוצעים על ידי מש''ב בארץ ובחו''ל.

 • האיגוד מסייע לחברות ישראליות על ידי הענקת מעטפת משפטית וחוזית לטובת התקשרויות עם מוסדות וגופים ממלכתיים במדינות בהן יש לנו עניין לפעול ולקדם את סיוע החוץ הישראלי.

 • האיגוד מוציא לפועל ביקורים מקצועיים מחו''ל המשלבים את התעשיות הישראליות הרלוונטיות ובכך הוא מסייע בידן כמקדם שיווקי בעל משמעות .

 • האיגוד אחראי על עריכה וקיום המכרזים לבצוע פרויקטים מיוחדים של מש''ב בחו''ל, כדוגמת רפת בווייטנאם, הקמת יחידה ניאונטולוגית בבית חולים בגאנה, ועוד.

סיוע הומניטארי

 • האיגוד מוציא לפועל את פעילות הסיוע ההומניטארי על פי הנחיות מש"ב כמו גם סיוע בשעת חירום, החל מרכישת ציוד נדרש ושיגורו בפועל למדינה הנזקקת ועד ביצוע פרויקטים במקום האסון במידת הצורך.

התקשרויות חוזיות

 • התקשרויות חוזיות עם גורמי מחקר בארץ ובארצות מתפתחות.

 • התקשרויות חוזיות עם ספקי אירוח וספקים אחרים לביצוע הקורסים בארץ.

 • גיוס ויצירת שותפויות עם גורמים שונים בחו"ל ובארץ.

​​

bottom of page