top of page

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

מכרז פומבי מס' 001/2018

 

לביצוע עבודות שיפוץ במרכז מש"ב כרמל להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר

1.  מבוא

1.1. האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה ("החברה") היא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה -1975, 'זרוע ביצוע' של מש"ב – האגף לשיתוף פעולה בינ"ל במשרד החוץ. לחברה מספר מרכזי הדרכה בארץ, ביניהם מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר ברחוב דוד פינסקי 12 בחיפה (להלן: "המרכז").

1.2. החברה פונה בזאת לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ, בינוי ומערכות במרכז.  

1.3. המכרז הינו חד שלבי, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך הליך תחרותי נוסף, בהתאם ובכפוף לקבוע בתנאי המכרז. כמו כן, שומרת החברה לעצמה את הזכות לבצע רק חלק מהעבודות משיקולי תקציב ו/או שיקולי תכנון, מבלי שהדבר יהווה עילה לשינוי הצעת המציע.

1.4. משך ביצוע העבודות הנדרש הוא שישה (6) חודשים מן המועד הנקוב ב"צו התחלת עבודה" ועד להשלמת העבודות, מסירתן בפועל למזמינה ואישור קבלתן על ידי החברה, והכל בכפוף להוראות שבמסמכי המכרז.

1.5. החברה תהא ראשית להורות למציע הזוכה לבצע את העבודות בשלבים או בחלקים, ובמקרה כאמור תוציא החברה למציע הזוכה צו התחלת עבודה עבור כל חלק ספציפי שיכלול את תכולת העבודה הספציפית, ובמסגרתו יצוין גם משך הזמן לביצועה.

2.  תנאי סף

רשאי להשתתף במכרז מי שעומד בעצמו, במועד ההצעה, בין היתר, בכל התנאים להלן:

2.1. המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 ("קבלן רשום") בענף 100 בסיווג ההולם את הצעתו ושלא יפחת מ- ג'3.   

2.2. במהלך התקופה של חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעה (במהלך השנים 2012 עד 2017), ביצע והשלים המציע בעצמו בישראל, כקבלן ראשי, עבודה אחת לפחות של שיפוץ מבנה ציבורי קיים, בהיקף פרויקט כולל של לפחות 5,000,000 ₪ (במילים: חמישה מיליון שקלים) ערך עלות נומינאלי לפני מע"מ  ("פרויקט לדוגמה").

'מבנה ציבורי' לצרכי סעיף זה, משמעו: מבנה לשימושים ציבוריים עבור הציבור הרחב, לצורכי חינוך והדרכה, תרבות, דת, רווחה, שירותים חברתיים, בריאות, צרכנות, כנסים, מתנ"סים, אכסניות ומלונאות, תיירות ו/או מבנה אחר של המדינה, רשות שהוקמה על פי חוק, תאגיד סטטוטורי, תאגיד עירוני, רשות מקומית או ועדה מקומית.

2.3. המציע מנהל ספרים עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976.

2.4. המציע השתתף בסיור קבלנים כמפורט בסעיף ‏4 להלן.

2.5. המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 351,000 ש"ח (במילים: שלוש מאות וחמישים ואחד אלף שקלים) בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

3.  עיון ורכישת מסמכי המכרז

3.1. מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר https://ramdor.net. (להלן: "אתר המכרז"). לצורך צפייה במסמכי המכרז, יש להכניס שם משתמש: binui-mctc@haigud.org.il, וסיסמא זמנית: Aa1234.

3.2. מציע המעוניין להשתתף במכרז יירשם באמצעות מילוי טופס הרשמה למכרז, אותו ניתן יהיה להוריד מאתר המכרז. כמו כן, יעביר המציע סך של 1,000 ₪, עבור דמי רישום ורכישת מסמכי המכרז, בהעברה בנקאית לחשבון החברה בבנק הפועלים (12), סניף 690 ירושלים, מספר חשבון: 50909. דמי רכישת המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.

3.3. מציע שביצע העברה, יעביר מס' אסמכתא לדוא"ל:binui-mctc@haigud.org.il לצורך איתור ההעברה בחשבון הבנק של החברה ושיוכו למציע.

3.4. כנגד התשלום בגין דמי רישום ורכישת מסמכי המכרז, תינתן קבלה. מאחר והחברה היא מלכ"ר הרי שלא ניתן לקבל חשבונית מס בגין התשלום אלא קבלה בלבד.

4. סיור קבלנים     

סיור קבלנים במרכז ייערך ביום 25.7.18 בשעה 14:00. ההשתתפות בסיור חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז.
 

5.  שאלות הבהרה

שאלות הבהרה יש להגיש בכתב לכתובת דוא"ל binui-mctc@haigud.org.il, עד ל-5 ימים בטרם המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בשעה 12:00. על המציע להעביר את שאלותיו כאמור בקובץ בפורמט Word תוך ציון הסעיף המדויק לגביו מתייחסת השאלה.

6.  המועד להגשת ההצעה

ההצעה, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, תוגש באופן כפול - הן אלקטרונית באמצעות המערכת האינטרנטית 'רמדורנט' באתר המכרז בכתובת https://ramdor.net, והן ידנית לתיבת מכרזים שתוצב במשרדי החברה, בכתובת כנפי נשרים 15, בנין התאומים, קומה ב, גבעת שאול, ירושלים, לא יאוחר מיום 12.8.18 עד לשעה 13:00.

האחריות על הגשת ההצעה בהתאם לדף ההנחיות, עד למועד כאמור לעיל, חלה על המציע ועל המציע בלבד.
 

7.  כללי

7.1. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7.2. האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את החברה והמציעים.

בכבוד רב,

האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה

Picture1.png
bottom of page