top of page

מכרז פומבי מס' 2024-1 - לאספקת שירותי ניקיון במטה האיגוד בירושלים

האיגוד מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי ניקיון במשרדי האיגוד בירושלים, כמפורט במסמכי המכרז.

האיגוד מחזיק משרדים בשטח של כ-200 מ"ר וארכיב בשטח של כ-30 מ"ר. המשרדים כוללים לובי כניסה, 11 חדרים, 2 תאי שירותים ומטבחון. 

דרושים שירותי ניקיון יומיים בימים א'-ה' בין השעות 14:00-16:00 שיבוצעו ע"י עובד אחד.

השירות הנדרש כולל אספקת חומרי ניקיון וטואלטיקה.

פירוט מלא מופיע במסמכי המכרז, אותן ניתן להוריד כאן: 

ההתקשרות המוצעת הינה לשנתיים עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת של שנתיים, הנתונה בידי האיגוד.

סיור באתר יערך בין התאריכים 25/2/2024-7/3/2024, לאחר תיאום עם מר אריה לוסקי בטלפון 050-3003567  02-6594203.

לאחר הסיור תהיה אפשרות להליך של שאלות הבהרה.  ההשתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

תאריך אחרון להגשת הצעות מחיר למכרז הינו 21/3/2024 בשעה 13:00.

אין האיגוד מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. לאיגוד הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם ועם הזוכה. לאיגוד נתונה זכות ביטול המכרז ו/או יציאה למכרז חדש ללא הנמקה. אין באמור ברשום כאן כדי למצות את תנאי ודרישות המכרז אשר מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה שפורסמה בעיתונות והאמור במסמכי המכרז-יגבר האמור במסמכי המכרז.

bottom of page