top of page

מכרז פומבי מס' 01/2020 - לאספקת שירותי שמירה במרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר

מרכז מש"ב "כרמל" להדרכה בינ"ל ע"ש גולדה מאיר ("מרכז כרמל") הינו מוסד חינוכי בינלאומי להשכלת מבוגרים, ובו מבצע האיגוד קורסים למשתלמים המגיעים מרחבי העולם. המרכז נמצא ברחוב דוד פינסקי 12 חיפה והוא מתפרס על פני 3 קומות ומרתף, בגודל של כ-1,200 מ"ר. המרכז מכיל 30 חדרי מגורים, כיתות, משרדים, מטבח, חדר אוכל, גינה, ממ"קים, מרתף ושטחים ציבוריים.

האיגוד מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי שמירה במרכז כרמל, כמפורט במסמכי המכרז.

ההתקשרות המוצעת הינה לשנתיים עם אפשרות הארכה לשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת, הנתונה בידי האיגוד.

סיור קבלנים יערך באתר ביום 9.7.2020 בשעה 14:00. יתכנו שינויים באופן ביצוע הסיור בהתאם למצב הקורונה בארץ. השתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. רישום לסיור יש לבצע באמצעות "טופס הרשמה לסיור" (מצ"ב).

יש למלא את הטופס  ולשולחו לכתובת דוא"ל shmira-2020@haigud.org.il עד ליום 7.7.2020.

לשאלות בדבר הסיור ניתן לפנות אל גב' סמדר קזז בטלפון 04-8375904 או לגב' יעל השביט בטלפון  054-8644543.

תאריך אחרון להגשת הצעות מחיר למכרז הינו 2.8.2020 בשעה 13:00.

אין האיגוד מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. לאיגוד הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם ועם הזוכה. לאיגוד נתונה זכות ביטול המכרז ו/או יציאה למכרז חדש ללא הנמקה. אין באמור ברשום כאן כדי למצות את תנאי ודרישות המכרז אשר מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה שפורסמה בעיתונות לבין האמור במסמכי המכרז - יגבר האמור במסמכי המכרז.

bottom of page